Inici del Contingut

Altres programes de mobilitat

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) és el servei que informa, assessora i gestiona els programes de mobilitat acadèmica i les ajudes que permeten als estudiants de la UdL estudiar en altres universitats. Els principals programes de mobilitat són els següents:

Programa SICUE

El programa SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya) va adreçat a l'estudiantat de diplomatures i enginyeries i arquitectura tècniques i al dels dos darrers cursos de llicenciatures, enginyeries i arquitectura, així com als estudiants que realitzin un projecte de fi de carrera.

Aquest programa es fonamenta en la signatura de convenis bilaterals entre les universitats, de manera que l'estudiantat de la UdL pertanyent a una determinada titulació que estigui interessat a cursar una part dels seus estudis en una universitat de l'Estat espanyol situada en una altra localitat, només pot sol·licitar plaça en una universitat amb la qual la UdL hagi convingut prèviament l'existència d'intercanvi en aquella titulació concreta.

Aquests convenis bilaterals també determinen el temps d'estada fora de la UdL. El període d'estudis pot ser de 5 o 9 mesos dins d'un mateix curs acadèmic. La durada de l'estada ha de correspondre al nombre de mesos de la plaça que s'oferta.

Un cop acceptat a la universitat de destinació i finalitzats tots els tràmits administratius, queden a càrrec de l'estudiant l'organització del viatge i els aspectes pràctics de l'estada a la universitat de destinació.

L'estudiantat que ha estat acceptat s'ha de matricular a la UdL i cursarà aprt dels seus estudis a la universitat de destinació sense haver-hi de pagar una nova matrícula.

Durant l'estada, els estudiants són alumnes de la universitat d'origen a tots els efectes i tenen els drets acadèmics i les obligacions dels alumnes de la universitat de destinació.

Coneix tota la informació del SICUE http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/sicue.html

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.

 • 21 universitats de 4 estats de l'arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia.
 • Única plataforma que aplega administracions públiques i privades d'aquest territori transfronterer.
 • Ampli catàleg de serveis innovadors i compartits de qualitat que ultrapassa la filosofia de representació institucional desenvolupada per altres organitzacions.
 • Pont de projecció internacional.
 • Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del PAS.
 • 12 parcs cientifics i tecnològics universitaris, referència a Europa i el món.
 • Col·lectiu <<en actiu>> de gairebé 300 membres dels equips de govern de les universitats membres i centenars de professors i tècnics que participen de manera quotidiana en el desenvolupament de programes i serveis d'interès comú.

El treball en xarxa proporciona beneficis a la comunitat universitària i a la societat, amb totes les garanties de l'esperiència qualificada i el compromís per l'excel·lència.

Coneix tota la informació del DRAC https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/

Programa Erasmus-Pràctiques

Aquest és un programa per a realitzar estades de pràctiques en empreses estrangeres. A dia d’avui, l’Escola té aquest programa vinculat al programa IAESTE (http://www.iaeste.udl.cat/)

Programa de Mobilitat de la UdL

Aquest programa permet la mobilitat acadèmica amb universitats de països de fora d’Europa com, per exemple, Mèxic, els Estats Units, el Canadà o Xile, entre d’altres.

Firma de convenis amb universitats estrangeres per a l’intercanvi d’estudiants

Els principals criteris que segueix la UdL, i l’Escola Politècnica en particular, per firmar convenis amb altres universitats són:

 1. Similitud de les titulacions.
 2. Inexistència d'una excessiva oferta de places d’universitats d’un mateix país.
 3. Possible interès per a l’estudiant.
 4. Que la universitat que rep l’estudiant tingui una bona política d’acollida.
 5. Contingut i estructura del pla d’estudis.
 6. Docència en anglès.

Sistemes d’informació per als estudiants de mobilitat (sortida)

Els estudiants que estan interessats a aprofitar els diferents programes de mobilitat de la Universitat de Lleida disposen de les fonts d’informació següents:

 • Pàgina web de l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL (http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html).
 • Sessions informatives organitzades per l’Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.
 • Conferències organitzades per l’Escola amb la presència d’estudiants que han estudiant a l’estranger, per compartir les seues experiències.
 • Informació del professor tutor als seus estudiants.

Ajuts de viatge

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que fa estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica, tant d'àmbit nacional com internacional (http://www.udl.cat/serveis/seu/ajutsviatge.html).

Convocatòria i selecció dels estudiants

La informació relativa a les convocatòries es pot trobar a http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html

La selecció dels estudiants que poden participar en els programes de mobilitat, així com l’assignació de les universitats de destinació, la fa el coordinador de mobilitat acadèmica de l’Escola.

Reconeixement d’estudis cursats a l’estranger

Les assignatures avaluades en el centre de destinació són comprovades pel coordinador de mobilitat de l’Escola Politècnica Superior, el qual autoritza el reconeixement de les matèries cursades i superades. La qualificació obtinguda es transforma en la qualificació de la UdL d’acord amb la informació rebuda de les diferents universitats respecte a les qualificacions.

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html