Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives    

 

   

 

Presentació del Grau

El Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives, de 180 ECTS (3 anys acadèmics), habilita als futurs titulats amb una formació més transversal d'acord amb els perfils de les professions del futur, menys tancades o focalitzades i cobrint un espectre més ampli que les professions més tradicionals. En principi cobriran la demanda propera al desenvolupament de tecnologia amb l'enfocament que combina tant l'àmbit artístic, més proper a l'estat emocional tan important en totes les activitats humanes, com l'àmbit del desenvolupament de programari, sense el qual la tecnologia no serà capaç de resoldre la tasques que les persones desitgem realitzar. Per tant, l'àmbit de treball dels titulats d'aquesta titulació gaudeix d'una demanda que actualment sembla que no pot fer altra cosa sinó créixer.

La formació que atorgarà el nou Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives en matèria de tecnologies emergents i Art és una aposta estratègica de màxima prioritat, per oferir nous continguts que satisfacin la demanda de les dècades que vénen.

Així mateix, la previsió d'inserció laboral per als titulats en el grau és molt elevada perquè a banda d'oferir una sòlida formació tecnològica s'ofereix l'afegit de la formació artística.

Aprofita aquesta oportunitat i sigues el primer a cursar aquest grau pioner!

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Vols ser un professional capacitat per desenvolupar-se en totes aquelles àrees que exigeixen aplicar un desenvolupament tecnològic amb un enfocament de disseny, creatiu o artístic?

Sectors tan importants i potents econòmicament i socialment com els videojocs o la comunicació digital ja esperen aquest nou perfil professional:

 • Perquè vols formar-te en uns estudis actuals i amb grans perspectives de futur
 • Perquè vols dedicar-te a la tecnologia sense oblidar la part artística
 • Perquè  vols dedicar-te a la tecnologia sense oblidar a les persones
 • Perquè t'agrada el disseny i l'art i també vols utilitzar tecnologies emergents

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè es tracta d'un grau únic en el sistema universitari públic català. 
 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent. El curs 2020-21 l'EPS celebra el seu 30è aniversari.
 • Perquè per facilitar la internacionalització laboral del nostre alumnat, el 25% de la docència del grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives s'ofereix en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional.
 • Podràs escollir entre quatre mencions al títol: Art Digital, Entorn Web, Tecnologies de les Xarxes Socials i Videojocs.

Per instrumentar el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives, com la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (20 ofertes anuals de pràctiques).
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives:

 

 

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Projecte docent d'Aprenentatge immersiu en entorns virtuals 3D

L’Escola Politècnica Superior implementa el Projecte d’Innovació docent “Aprenentatge immersiu en entorns virtuals 3D“, que proposa la incorporació de la realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA) en els ensenyaments de Disseny Digital i tecnologies Creatives amb un doble propòsit “immersiu” i de disseny.

El projecte es realitza amb dos equips HP Z VR BACKPACK G2, i ulleres HP REVERB amb controladors inclosos. Aquests ordinadors “motxilla” permeten que l’experiència de la realitat virtual sigui més real que mai quant a que l’usuari té total mobilitat.

A més a més, i arran de la incorporació d’aquests equips a l’EPS, s’ha començat a gestar la creació del “EPS Extended Reality Lab”, que amb el suport de INVELON Technologies, pretén aglutinar tot un seguit de tecnologies com són, la realitat virtual, la realitat augmentada, la impressió 3D, les tecnologies BIM (Building Information Modelling), entre altres, i arribar a ser un referent a nivell educatiu i de recerca en aquestes tecnologies.

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

 

Mencions

Al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives podràs escollir entre quatre mencions al títol:

Art Digital

L'art digital agrupa una sèrie de disciplines creatives que utilitzen tecnologies digitals en el procés de producció o en la seva exhibició. La informàtica i el sector TIC en general formen part de la indústria visual des de les últimes dècades de segle XX;

En els anys posteriors l'augment de la seva capacitat per generar, reproduir i difondre les produccions digitals han portat a una extensió del seu, des de mitjans tradicionals com el cinema i la televisió a la indústria dels videojocs. La informàtica i els nous mitjans de producció, tractament i distribució digitals constitueixen un camp fèrtil per al desenvolupament de l'expressió artística.

Entorn Web

L'entorn web fa referència a un ambient de desenvolupament i/o execució programes o serveis en el marc de la web en general. L'entorn web és una forma d'interfície gràfica d'usuari.

Tecnologies de les Xarxes Socials

La generalització de l'ús de les noves tecnologies, el boom d'Internet així com el recent impacte de les Xarxes Socials han provocat profundes transformacions en la forma de relacionar-nos, de comunicar-nos i d'expressar-nos.

Avui en dia, tant les agències de publicitat i les empreses enfoquen les seves estratègies de Màrqueting Digital. A més d'utilitzar les Data Science per dirigir les seves estratègies, el maneig del Social Media segueix sent utilitzat principalment per al posicionament de marca, branding i vendes.

Videojocs

No hi ha dubte que el sector dels videojocs seguirà creixent i, per tant, es necessitaran més professionals que cobreixin els diferents llocs que el mercat necessita. Rebràs els coneixements digitals necessaris per dedicar-te professionalment al món dels Videojocs 

 

Sortides professionals

Els graduats en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l'Escola Politècnica Superior, es formaran en un àmbit de treball que gaudeix d'una demanda que actualment sembla que no pot fer altra cosa sinó créixer, per tant creiem que gaudiran d'un molt alt índex d'ocupabilitat. Algunes de les sortides professionals dels futurs graduats seran:

 • Dissenyador gràfic digital
 • Dissenyador web
 • Creatiu gràfic
 • Dissenyador de publicacions digitals
 • Maquetador digital
 • Editor de continguts digitals
 • Dissenyador publicitari
 • Dissenyador de comunicació digital
 • Community Manager
 • Social Media Strategist
 • Social Media Consultant
 • Artista digital
 • Web master
 • Analista de tendències digitals (Trend Setter)
 • Analista de comunicació digital
 • Analista d'App Data
 • Dissenyador de videojocs
 • Dissenyador d'interfícies de tot tipus de programes d'ordinador
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes web
 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils
 • Dissenyador i desenvolupador de tot tipus d'interfícies industrials i d'electrodomèstics
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes en el context de la Internet-Of-Things (IOT) i de Smart Cities
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes interactius la informació que prové de Big Data

 

Qualitat

El Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

 

Contacte

Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

Despatx: 3.15 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 742  |  rgil@diei.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica i Disseny 

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 0.14 |  EPS  |  Jaume II, 69  |  Tel: 973 702 705  |  capest.inf@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Jaume II, 69  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Descobreix el grau en 3 minuts