Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 3 anys
Crèdits ECTS: 180
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Disseny Digital i tecnologies Creatives per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 60
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes (PE) 12
Treball fi de grau (TFG) 12
TOTAL CRÈDITS 180

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102170  Expressió Gràfica  FB 1  6
102172  Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital FB  1 6
102174  Tecnologies de la Informació i la Comunicació FB  1 6
102177  Xarxes Socials  FB  1 6
102178   Continguts Digitals FB  1 6
102175  Programació FB  2  6
102171  Art i Disseny digital FB  2  6
102176   Tecnologies Web FB  2  6
102173  Organització d'empreses FB  2  6
102179  Disseny de la Interacció FB  2  6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102180  Arts Aplicades i Disseny B 1 6
102182  Edició Digital  B 1 6
102183  Wed Dinàmica B 1 6
102185   Màrqueting i Mitjans Socials B 1 6
102187  Gamificació i Serious Games B 1 6
102181   Creació Digital B 2 6
102184  Disseny Web B 2 6
102186   Valorització de Dades Socials B 2 6
102188   Interacció Digital B 2 6
102189  Gestió de Projectes B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  [*] Mencions / Optativitat O  1/2 36
102190  Pràctiques Tutelades en Empresa  PE 1 12
102191  Treball Final de Grau  TFG  2 12

 

[*] Mencions /Optativitat

 
 Menció en Art Digital    
Codi Assignatura Tipus  Semestre Crèdits
  Art i Cultura Digital  O 1 6
  Art i Interacció O 1 6
  Disseny per a la Visualització de Dades O 2 6
  Laboratori per a Creacions Artístiques O 2 6

 

 Menció Entorn Web   
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Multiculturalitat Web O 1 6
  Nous Paradigmes d'Interacció O 1 6
  Aplicacions Web O 2 6
  Aplicacions Híbrides O 2 6

 

 Menció Tecnologies de les Xarxes Socials   
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Multiculturalitat Digital O 1 6
  Comportaments de Masses O 1 6
  Visualització de Dades O 2 6
  Community Management O 2 6

 

 Menció Videojocs   
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Desenvolupament de Videojocs O 1 6
  Modelatge en 3D O 1 6
  Videojocs per a PC O 2 6
  Videojocs per a Mòbils O 2 6

 

Optativitat

 Optativitat
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Aspectes Legals, Socials i Professionals   O  1 6
  Entorns Artístics O 1 6
  Digital Business O 1 6
  Fabricació Digital O 2 6
  Emprenedoria en Industries Creatives  O 2 6
  Matèria Transversal O 1/2 6
  Mobilitat Mobilitat 1 O 1 6
Mobilitat 2 1 6
Mobilitat 3 2 6
Mobilitat 4 2 6

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.